Velkommen til Elektronisk System for Sprinkleranlegg (ESS)

Fakta om Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) og Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG)

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) er forsikringsselskapenes interesseorgan. FNO skal ivareta forsikringsselskapenes interesser overfor myndigheter, andre organisasjoner og massemedia samt være et samarbeidsorgan på områder der samarbeid er naturlig og tillatt. I FNO er Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG). FG sin oppgave er å utarbeide regelverk, godkjenne sikringsprodukter og godkjenne foretak for å redusere risikoen for brann og innbrudd.

Forsikringsselskapene kan sette krav om at den virksomheten som er forsikret, skal bruke FG-godkjent sikringsutstyr installert av FG-godkjent foretak. Slike krav står vanligvis som en sikkerhetsforskrift i forsikringsavtalen.

Bruk av FG-godkjente produkter og foretak gir både virksomheten og forsikringsselskapet en visshet om kvaliteten på den brannsikringen som er foretatt. På brannområdet stiller også brannmyndighetene krav gjennom offentlige lover og forskrifter. Sprinkleranlegg utført etter FG sitt regelverk, tilfredsstiller de offentlige kravene til slike anlegg. Dersom det finnes akseptable offentlige regler eller standarder blir disse brukt. I andre tilfeller utarbeider FG egne regler. FG samarbeider med tilsvarende organisasjoner i Norden og det øvrige Europa (CEA og CEN) når regler skal utarbeides. Mer informasjon kan hentes på www.fgsikring.no.

Godkjenningsordningen for sprinkleranlegg

Godkjenningsordningen for sprinklerforetak er oppdelt i fire områder:

Område 1FG prosjekterende
Område 2FG kontrollerende for prosjekteringen
Område 3FG utførende
Område 4FG kontrollerende for utførelsen

FG har sett det som nødvendig å stille ytterligere krav til foretakene enn kun sentral godkjenning utstedt av Statens bygningstekniske etat (BE). Et foretak kan være godkjent i ett eller flere områder.

FG stiller krav til at FG-godkjente foretak i område 1, 2 og 4 skal inneha minst en fast ansatt person med ingeniørkompetanse, minst en fast ansatt person med bestått FG-eksamen i prosjektering av sprinkleranlegg. Dette kan være en og samme person. For FG-godkjente foretak i område 3 stilles det krav til minst en fast ansatt person med fagbrev som rørlegger, men ikke krav til ingeniørkompetanse samt en fast ansatt person med bestått FG-eksamen. I tillegg stilles det krav til at foretaket har sentral godkjenningen innen aktuelle områder i tiltaksklasse 3 og besitter kunnskap i arbeidsområdene brannsikkerhet og rørinstallasjoner.

Område Dokumentert utdanningSentral godkjenningMinste antall timer
FG prosjekterendeFG-eksamenIngeniørutdanningTiltaksklasse 3 2)450 timer per år
FG kontrollerende
for prosjekteringen
FG-eksamen IngeniørutdanningTiltaksklasse 3 2)450 timer per år
FG utførendeFG-eksamenRørleggerutdanningTiltaksklasse 3 2)450 timer per år
FG kontrollerende
for utførelsen
FG-eksamen 1)IngeniørutdanningTiltaksklasse 3 2)450 timer per år
1) Hver kontrollør skal ha bestått FG-eksamen.
2) Arbeidsområder: Brannsikkerhet og rørinstallasjoner.

De foretak som innehar FG-godkjenning i et eller flere av de nevnte områdene finner du ved å klikke på ’Foretak’ i menylinjen.

Fakta om Elektronisk System for Sprinkleranlegg (ESS)

FG har utviklet en database for registrering av rapporter etter kontroll av sprinkleranlegg og av prosjekteringsrapporter ved planlegging av nye sprinkleranlegg.

ESS står for Elektronisk System for Sprinkleranlegg.

Det er FG-godkjente foretak, landets brannvesen og forsikringsselskaper som kan få tilgang til databasen ESS, og på sikt vil også eier få tilgang til sine rapporter i databasen. Systemet er utviklet med det formål å gi forsikringsselskapene et egnet verktøy for enkel og rask tilgang til rapportene for derved å kunne foreta en riktig tariffering av den aktuelle bygning. I tillegg har landets brannvesen tilgang til databasen, for enkelt å fremskaffe kunnskap og dokumentasjon om aktuelt sprinkleranlegg til bruk ved tilsyn.

Det er de FG-godkjente foretak som foretar registreringene og som legger inn anleggsdataene for den enkelte bygning. Hvert foretak er tildelt eget passord og brukernavn fra FG. Dette sikrer at rapportenes innhold kun blir tilgjengelig for forsikringsselskap, brannvesen og FG-godkjente foretak.

Spørsmål om databasen ESS

Hvis du har spørsmål om ESS, kan du ta kontakt FG per e-post: fgbrann@fnh.no eller per telefon 23 28 42 00. Mer informasjon om FG-ordningen finnes på www.fgsikring.no.